Wnioski o dofinansowanie do końca grudnia 2013


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużyło termin przyjmowania wniosków dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej do 31.12.2013 r.

Ministerstwo Gospodarki zaakceptowało przedłużenie naboru wniosków do dnia 31.12.2013 r. w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31.12.2013 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.12.2013r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.3;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

  • Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach.

  • Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie i promocja zapisów wynikających z planów.

Więcej informacji o konkursie w ramach działania 9.3 oraz aktualna treść Regulaminu